Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.
Inzerát již není k dispozici


Zpět přehled prací

odborný/vrchní referent – specialista dávek hmotné


OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo

odborný/vrchní referent – specialista dávek hmotné nouze

v Oddělení hmotné nouze

Kontaktního pracoviště v Mladé Boleslavi

Nepojistné sociální dávkové systémy

  • Zajišťování agend nepojistných sociálních dávek.
  • Zajišťování agendy podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace. - Kontrola výplaty podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace.
  • Zajišťujete agendu spojenou se zpracováním žádostí klientů v oblasti nepojistných sociálních dávek a zaměstnanosti

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy

  • Platový tarif Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 21 710 Kč do 31 820 Kč.

Osobní příplatek Rozpětí od 1 591 Kč do 4 773 Kč, z nichž nižší částka činí 5 % a vyšší 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice. Osobní příplatek je nenároková složka platu,

Zvláštní příplatek Státnímu zaměstnanci přísluší zvláštní příplatek 2 500 Kč

Údaje o podmínkách výkonu služby

  • Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. červenec 2024. Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 11. června 2024, tj. v této lhůtě

• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1,

• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,

• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu email odstraněnnebo

• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID k7rzpxf.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/66928-78099812“.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

a) je státním občanem České republiky2, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru3 [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],

b) dosáhl věku 18 let [

c) je plně svéprávný

d) je bezúhonný

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání

f) má potřebnou zdravotní způsobilost

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

K žádosti dále žadatel přiloží: a) strukturovaný profesní životopis

Odpovědět na inzerát Odpovězte rychleji po přihlášení

Přidat soubor
s životopisem (CV)
Tímto si vytvoříte účet a získáte přístup k tajným nabídkám.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Ano, chci dostávat podobné nabídky emailem.
Poslat kopii odpovědi na můj email.

Odeslat odpověď
Odpovědí na tento inzerát souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Mzda: 21710 - 31820 Kč/měsíc
Vloženo: 05.06.2024 | 14:16 hod.
Termín:
Vhodné pro: Všechny
Místo práce: Mladá Boleslav
Druh práce: Jiné
Vložil: Černíková Hana
Kontakt:
Štítky: